Loading ...

Tin tức » Học tập tấm gương HCM » Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường


Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường
02 Tháng Hai 2017 - Nguyễn Chí Linh
Lượt xem: 1.118     Phản hồi: 0    

(QT) - Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Việc học tập và làm theo Bác là rất quan trọng và cần thiết, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch -Ảnh: T.L

 

Đó chính là tinh thần cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, nguồn lực vô giá xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Trong 5 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Thành công của việc thực hiện Chỉ thị ở chỗ đã thực sự trở thành cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội, thu hút được sự đồng tình, tự giác tham gia của toàn xã hội, từ đó làm chuyển biến về ý thức, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thể hiện rõ nét là các cấp ủy đảng đã xem việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là việc làm thường xuyên, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Ban thường vụ các cấp ủy đã chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt định kỳ, trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

 

Quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đã chú trọng đến vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vai trò của người đứng đầu. Hầu hết các đồng chí bí thư cấp ủy, cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Việc nêu gương của các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên được thể hiện toàn diện trên các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công; ý thức phục vụ nhân dân; tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực đời sống xã hội được lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp; đồng thời chỉ đạo lựa chọn những nội dung trọng tâm, địa bàn trọng điểm để tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Các cơ quan, đơn vị luôn nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... góp phần ổn định tình hình, tạo lòng tin của nhân dân với chính quyền. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, với sự vào cuộc của nhiều tổ chức, đoàn thể. Các đảng bộ xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa...

 

Các chi, đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp gắn việc làm theo Bác với việc không ngừng đổi mới lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân; các doanh nghiệp tập trung giải quyết vấn đề về tiền công, tiền lương, việc làm, chế độ chính sách cho người lao động, vấn đề an toàn lao động, gắn với phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; lực lượng vũ trang nâng cao bản lĩnh chính trị, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ra sức thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều phong trào, mô hình tiên tiến được nhân rộng và phát huy như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” nhằm phát động các mô hình làm ăn kinh tế giỏi, xây dựng kế hoạch tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vay vốn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; Hội Phụ nữ với phong trào “Nuôi heo đất”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Hũ gạo tiết kiệm” đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ki-lô-gam gạo để hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn; Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, như “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm”; Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức với 8 giờ làm việc hiệu quả”; Đoàn Thanh niên với phong trào tình nguyện, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp gắn với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”. Các đơn vị kinh doanh sự nghiệp có những phong trào đáng chú ý như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” đã tạo động lực phấn đấu, góp phần tăng năng suất, hiệu quả lao động...

 

Trên từng lĩnh vực công tác và trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều cán bộ, đảng viên luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc “làm theo” được cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao và xem đây là một tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại hàng năm. Có thể thấy việc học tập và làm theo Bác đã góp phần hình thành những giá trị chuẩn mực đạo đức, thể hiện rõ nét trong xây dựng lý tưởng sống, tình yêu quê hương, đất nước; gương mẫu trong sinh hoạt; trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tôn trọng, gần gũi nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ngày 15/5/2016, đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị số 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác lên một tầm mức mới với nội dung hết sức cụ thể gắn với công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị, qua đó, phải có chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể. Điểm mới của Chỉ thị 05 là công tác xây dựng Đảng phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung quan trọng, song hành cùng công tác xây dựng Đảng. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là những tấm gương tiêu biểu góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này đã nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng.

 

 Cùng với đó, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chỉ thị 05- CT/TW ra đời nhằm tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðây chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

 

 


Nguyễn Chí Linh

TẬP TIN ĐÍNH KÈM:


Bản quyền thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Trị Trưởng Ban biên tập: Bùi Thanh San
Địa chỉ : 92 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Giấy phép số: 3GP/STTTT, ngày 16/11/2015 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị
Tel : +84.(0233) 3855126 - Fax : +84.(0233) 3852751 Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý
Email : hqquangtri@customs.gov.vn bằng văn bản của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.